1951 - 1975 (3rd quarter of the 20th century)

Dancer KAWASHIMA, Riichiro 1954
In Praise of Flower Hunting MUNAKATA, Shiko 1954
Pot with hand shaped pattern KIMURA, Ichiro 1955
From a Myth (4) AKUTAGAWA
(MADOKORO), Saori
1956
Large bowl, blue glaze and white lattice HAMADA, Shoji 1957
To Japan KAWAKAMI, Sumio 1957
Oblique Light SHIMADA, Totsuro 1958
Clothes Hung Up to Dry TAKAKU, Kuboku 1959
Vomit YOSHINAKA, Taizo 1959
White Noise FUKUSHIMA, Hideko 1959
Work MOTONAGA, Sadamasa 1962
Folktales KOSUGI, Hoan 1963
Work SAITO, Yoshishige 1963
Tian-Yong-Xing Da-Dao: From the Series of “Shui Hu Zhuan (Water Margin)” SHIRAGA, Kazuo 1964
Mask KATSURA, Yuki 1970
Colored Vase KAMODA, Shoji 1972
Kofun (Ancient Brurial Mound) HANEISHI, Koji 1973
Motorcycle Mama SHINOHARA, Ushio 1973
Kronborg Castle T-C4305 SHINODA, Morio 1974
Obscure Nook of One Town - Forgotten Shrine YASUDA, Haruhiko 1974
Zigzag Cube HORIUCHI, Masakazu 1974